Mijn winkelwagen:

0 item(s) € 0,00
Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Klantenservice

 • Levering & Risico

  a. Bij levering franco reizen de zaken voor rekening en risico van de verkoper.

  b. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper.

  c. Molestrisico komt steeds ten laste van de koper.

  d. Indien is overeengekomen dat de zaken op rechtstreekse aanvoer uit het buitenland zullen worden geleverd, is het risico van niet goede - zowel kwantitatief als kwalitatief -, niet tijdige en geen aankomst, alsmede het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van de koper. Wanneer de aflader c.q. degene van wie en/of degene met wiens bemiddeling de in het buitenland aangekochte zaken worden betrokken, geheel of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie, in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht uit welken hoofde of door welke oorzaak, dan heeft de verkoper het recht de overeenkomst met de koper te annuleren.

  e. Bij levering franco is de verkoper verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.

  f. Bij levering franco zowel als niet franco heeft de verkoper de keuze van het vervoermiddel, tenzij anders overeengekomen.

  g. Tenzij anders overeengekomen zal de gebruikelijke verpakking door de verkoper niet worden teruggenomen. Meermalen bruikbare emballage wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen, indien zulks nadrukkelijk is overeengekomen en de emballage in goede orde aan de verkoper wordt teruggezonden.

 • Kwaliteit

  a. Verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.

  b. Verkoper staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

  c. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt kwaliteit geleverd welke in overeenstemming met hetgeen in de handel in betrokken goed normaal en gebruikelijk is, en worden wat afmetingen, aantal enz. per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.

  d. Levering op keur der directie geschiedt uitsluitend indien deze door de koper schriftelijk is bedongen en door de verkoper schriftelijk is geaccepteerd. De keuring dient te geschieden binnen twee werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken.

  e. De verkoper kan keuring verlangen alvorens tot verzending of bewerking, drogen inbegrepen, van de zaken over te gaan. De keuring dient te geschieden binnen twee werkdagen nadat de verkoper zijn verlangen daartoe heeft kenbaar gemaakt.

 • Leveringstijden en afroep

  a. De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk benaderd doch kan alleen beschouwd worden als een streefdatum/- periode en niet als een fatale termijn. 

  b. De verkoper behoudt zich alle onvoorziene omstandigheden voor, aangezien vele goederen door de verkoper besteld moeten worden bij derden – leveranciers c.q. producenten. 

  c. Indien een door verkoper geaccepteerde bestelling niet uitgeleverd kan worden omdat de leverancier van de verkoper niet of niet meer kan leveren (om welke reden dan ook) kan verkoper de koper een alternatief aanbieden. Indien de koper met het aangeboden alternatief niet kan instemmen, heeft verkoper het recht zonder rechterlijke tussenkomst de ontbinding in te roepen van dat deel van de overeenkomst dat niet (meer) kan worden uitgevoerd. Verkoper is voor het niet, dan wel niet volledig, uitleveren van de bestelling niet aansprakelijk. 

  d. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de begrote levertijd. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling van de goederen weigeren. 

  e. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft de verkoper 3 maanden na bestelling recht op betaling. 

  f. Wanneer binnen 3 maanden nog niet of nog niet alles is afgeroepen, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de koper verplicht is binnen 5 werkdagen te voldoen. De door de koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van 3 maanden niet overschrijden.

  g. De koper is verplicht om aan de voornoemde sommatie gevolg te geven, bij gebreke van dien is de verkoper bevoegd de goederen na het verstrijken van een tijdvak gelijk aan de langste termijn die koper bevoegd zou zijn geweest te stellen, voor rekening en – indien het risico van de goederen nog bij verkoper zou berusten – en voor risico van koper op te slaan, dan wel de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. Gelijke bevoegdheden komen verkoper toe indien koper, ondanks het noemen van een termijn, deze niet nakomt.

 • Retourzendingen

  a. Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand overleg niet worden geaccepteerd. 

  b. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd. 

  c. Retournering van geleverde goederen vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van verkoper onder de door haar te stellen condities.

 • Betalen

  a. Heeft binnen 30 dagen na factuurdatum geen betaling plaatsgevonden, dan is de koper in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Alsdan zal de koper boven het factuurbedrag de bij sub a. bedoelde toeslag ad 2% van het factuurbedrag verschuldigd zijn.

  b. Indien de betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft plaats gevonden, is de koper rente verschuldigd. De rentevoet is 1,5% per maand. Deze rente wordt berekend over de periode liggend tussen dertig dagen na factuurdatum en de datum van ontvangst van de kooppenningen door de verkoper. De rente is verschuldigd zonder dat ingebrekestelling door de verkoper heeft plaats gevonden.Verkoper is gerechtigd de ontvangen betalingen primair aan te wenden voor het afboeken van de vervallen rente en kosten alvorens over te gaan tot het afboeken van de betalingen op de verschuldigde hoofdsom. Indien koper m.b.t. (een deel) van zijn betalingen achter is, wordt het geheel van het aan verkoper verschuldigde terstond opeisbaar: dat geldt ook voor de facturen die op dat moment nog niet zijn vervallen.

  c. De koper die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald, is verplicht aan de verkoper alle kosten gemaakt tot inning van de vordering te vergoeden, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke- en arbitragekosten (ter beoordeling aan de rechter) en eventuele executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, doch minimaal conform het tarief van Rapport Voorwerk II, met een minimum van € 150,00 per zaak.

  d. Indien de koper met de betaling jegens de verkoper in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied terwijl - indien anders was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

  e. Mocht verkoper vóór of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van koper, dan heeft verkoper het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op zijn verlangen en tot zijn genoegen door de koper zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval kan verkoper op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verdere levering, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.

  f. Indien de koper met de betaling in gebreke is en de verkoper deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 15, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper.

  g. Indien een overeenkomst is aangegaan met meerdere kopers wordt iedere koper hoofdelijk verbonden ten aanzien van nakoming van betaling van het factuurbedrag;

 • Ontbinding/annulering

  a. De koopovereenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement
  wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of een verzoek van verkoper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

  b. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot verkoper richt, dient de koper verkoper te allen tijde eerst schriftelijk in gebreke stellen en verkoper een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de koper nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

  c. Indien verkoper instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim aan de zijde van verkoper, worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar en heeft verkoper steeds recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door verkoper verrichte prestaties en heeft verkoper onverkort recht op betaling van de reeds door verkoper verrichte prestaties.

 • Algemene Verkoopvoorwaarden van de Koninklijke vereniging van Nederlandse Houtondernemingen

  Download hier de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Hardhout Totaal, Algemene Verkoopvoorwaarden van de Koninklijke vereniging van Nederlandse Houtondernemingen.